รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
1/7
 
2
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
1/7
 
3
32433
นางสาวทิฆัมพร ทัศนเรณู
4/9
 
4
32444
นางสาวสมิตา หนูปลื้ม
4/9
 
5
34378
นางสาวกิตติมา อุปริสัจกุล
4/9
 
6
34380
นางสาวจันทร์ตราพร สุขโสม
4/9
 
7
34385
นางสาวปวริศา สุนธารักษ์
4/9
 
8
34386
นางสาวปิ่นตะวัน ศรีสมัย
4/9
 
9
34387
นางสาวพานทองแก้ว สุวรรณรัตน์
4/9
 
10
34388
นางสาวพิมพ์ลภัส สมทิพย์
4/9
 
11
31676
นายจิรานุวัฒน์ เฉียบแหลม
5/4
 
12
33756
นายภูมี รัตนพันธ์
5/4
 
13
33131
นายยอดชาย ทองอ่อน
6/7
 
14
31174
นางสาววิชญาพร บุตรมาตา
6/7
 
15
33134
นางสาวกัญญ์วรา คล้ายพิกุล
6/7
 
16
33135
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พรึก
6/7
 
17
33146
นางสาวอารียา บุญสิน
6/7
 
18
30985
นางสาวปิยวดี เกตุแก้ว
6/8
 
19
31039
นางสาวรุจาพร มีวงศ์
6/8
 
20
31206
นางสาวกัญญ์วรา ดำนุ่น
6/8
 
21
31207
นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์เอียด
6/8
 
22
31212
นางสาวณัฐณิชา ปทุมรัตนโรจน์
6/8
 
23
31216
นางสาวพรณิชา ทองชนะ
6/8
 
24
31218
นางสาวเพชรลดา เกตุวิเชียร
6/8
 
25
31219
นางสาวภคพร วัลลภานุรัตน์
6/8
 
26
31220
นางสาววิชญา จันทร์สงค์
6/8
 
27
30780
นางสาวกัลยา พริกนุ่น
6/12
 
28
30783
นางสาวจุฑามาศ พริ้มขจีพงศ์
6/12
 
29
30815
นางสาวกาญรดา เกื้อสกุล
6/12
 
30
30832
นางสาวไอยดา ตันติพงศ์
6/12
 
31
31169
นางสาวพิชามญชุ์ พลรักษา
6/12
 
32
31177
นางสาวสุวรรณี อินทปัน
6/12
 
33
31209
นางสาวจิณัฐตา เกิดสุวรรณ
6/12
 
34
31213
นางสาวธนภรณ์ สัตนันท์
6/12
 
35
31222
นางสาวสุวัจนีย์ ช่วยศรีสวัสดิ์
6/12
 
36
33076
นางสาวภาวินี ตั้งเต็มเกียรติ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี