รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายยศังกร ศรีชัยนาท
1/1
 
2
เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิ้ม
1/1
 
3
เด็กหญิงชญานิศ พรหมประดิษฐ์
1/1
 
4
เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิ์ทอง
1/2
 
5
เด็กหญิงธัญชญานันท์ คงวารินทร์
1/2
 
6
เด็กชายคุณานนต์ จงประเสริฐ
1/4
 
7
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรักษ์
1/7
 
8
เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีพิลาศ
1/8
 
9
เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล
1/9
 
10
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์
1/12
 
11
เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร
1/12
 
12
เด็กชายชนานนท์ นาคมิตร
2/7
 
13
เด็กหญิงฉัตรลดา ตันสูงเนิน
3/2
 
14
เด็กหญิงปานสิริ ตัน
3/2
 
15
เด็กชายกิตตินันท์ ลอยใหม่
3/7
 
16
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
3/7
 
17
เด็กชายพชร สุพันทวี
3/7
 
18
เด็กชายศุภณัฐ แก้วไทย
3/7
 
19
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
3/7
 
20
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
3/7
 
21
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
3/7
 
22
เด็กหญิงชนกชนม์ รัตนเดชากร
3/9
 
23
เด็กชายนิรวิทย์ ภาสภิรมย์
3/10
 
24
เด็กชายปวริศร์ มาตกลาง
3/10
 
25
เด็กชายปุณยวีร์ พัฒนประดิษฐ์
3/10
 
26
เด็กชายศาสตรพล สุขเตี้ยม
3/10
 
27
นายพงศทัศน์ จิตราภิรมย์
4/11
 
28
นายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
4/12
 
29
นางสาวนันท์ชพร พรมทัน
5/6
 
30
นางสาวปุญญิศานันท์ สังข์ไขย์
5/6
 
31
นางสาวสิริมา สาระคง
5/6
 
32
นางสาวสุชาวดี เสือดาว
5/7
 
33
นางสาวชลทิตา ชูแก้ว
5/7
 
34
นางสาวนเมติ วงศ์กองแก้ว
5/7
 
35
นางสาวนิชาภา ศรียาภัย
5/7
 
36
นางสาวไหมแก้ว โสกันทัต
5/7
 
37
นางสาวรัตนากร ถุงทอง
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี