รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
จำนวน 40 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34573
เด็กชายกิตตินันท์ ลอยใหม่
1/7
 
2
34574
เด็กชายจักรชัย ทับยัง
1/7
 
3
34582
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
1/7
 
4
34584
เด็กชายศุภณัฐ แก้วไทย
1/7
 
5
34599
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
1/7
 
6
34600
เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง
1/7
 
7
34542
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย
1/8
 
8
34562
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคบุญช่วย
1/8
 
9
32768
นางสาวจิตราภา ชนะพล
4/4
 
10
32776
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
4/4
 
11
33058
นางสาวภริตพร นามบุญโชติ
4/5
 
12
32704
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
4/6
 
13
32714
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
4/6
 
14
32715
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
4/6
 
15
33052
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
4/6
 
16
35031
นางสาวณิชาภัทร เรืองศรี
4/6
 
17
35039
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
4/6
 
18
33045
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
4/7
 
19
33047
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
4/7
 
20
33053
นางสาวปภาดา คำแก้ว
4/7
 
21
33060
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
4/7
 
22
34983
นางสาวรัตนา ทองคลอด
4/7
 
23
33034
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
4/8
 
24
34948
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
4/8
 
25
34949
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
4/8
 
26
34950
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
4/8
 
27
35013
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
4/8
 
28
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
4/10
 
29
34919
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
4/10
 
30
34922
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
4/10
 
31
32705
นางสาวญาดา พริกคง
4/11
 
32
32718
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
4/11
 
33
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
4/12
 
34
32709
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
4/12
 
35
32720
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
4/12
 
36
32396
นางสาวเบญญาภา เฝือชัย
5/8
 
37
32403
นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด
5/8
 
38
32442
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
5/8
 
39
32445
นางสาวอุมาพร ชัยยศ
5/8
 
40
31676
นายจิรานุวัฒน์ เฉียบแหลม
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี