รายชื่อสมาชิกชุมนุมA Math
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
จำนวน 40 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายกิตตินันท์ ลอยใหม่
1/7
 
2
เด็กชายจักรชัย ทับยัง
1/7
 
3
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
1/7
 
4
เด็กชายศุภณัฐ แก้วไทย
1/7
 
5
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
1/7
 
6
เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง
1/7
 
7
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย
1/8
 
8
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคบุญช่วย
1/8
 
9
นางสาวจิตราภา ชนะพล
4/4
 
10
นางสาวปุญญิสา กำลังการ
4/4
 
11
นางสาวภริตพร นามบุญโชติ
4/5
 
12
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
4/6
 
13
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
4/6
 
14
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
4/6
 
15
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
4/6
 
16
นางสาวณิชาภัทร เรืองศรี
4/6
 
17
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
4/6
 
18
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
4/7
 
19
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
4/7
 
20
นางสาวปภาดา คำแก้ว
4/7
 
21
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
4/7
 
22
นางสาวรัตนา ทองคลอด
4/7
 
23
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
4/8
 
24
นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรโสม
4/8
 
25
นางสาวชลิตา นุ้ยเมือง
4/8
 
26
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
4/8
 
27
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
4/8
 
28
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
4/10
 
29
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
4/10
 
30
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
4/10
 
31
นางสาวญาดา พริกคง
4/11
 
32
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
4/11
 
33
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
4/12
 
34
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
4/12
 
35
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
4/12
 
36
นางสาวเบญญาภา เฝือชัย
5/8
 
37
นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด
5/8
 
38
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
5/8
 
39
นางสาวอุมาพร ชัยยศ
5/8
 
40
นายจิรานุวัฒน์ เฉียบแหลม
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี