รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath @ Art
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33600
เด็กชายธนาคม ศรีชาย
2/9
 
2
33606
เด็กชายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
2/9
 
3
33288
เด็กชายพลภัทร พลจร
2/10
 
4
33668
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
2/11
 
5
33670
เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
2/11
 
6
33673
เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
2/11
 
7
33681
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
2/11
 
8
33683
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
2/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี