รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสโรชินี ภิรอด
จำนวน 5 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32118
นางสาวสถิตาภรณ์ ดำพริก
4/3
 
2
32127
นางสาวอัญชิสา ทวีพรไพบูลย์
4/3
 
3
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
4/3
 
4
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
4/3
 
5
32095
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว
4/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี