รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสโรชินี ภิรอด
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายศุภัช พัฒน์แช่ม
1/2
 
2
เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน
1/9
 
3
เด็กหญิงณ ภัศศิณี บุญอบ
2/1
 
4
เด็กหญิงสสิประภา ต้อยแก้ว
2/1
 
5
เด็กหญิงกุณฑิรา พืชผล
2/4
 
6
เด็กชายณชพัฒน์ รุ่งแสง
2/10
 
7
เด็กหญิงกัณกนิษฐ์ สิทธิพราหมณ์
2/10
 
8
เด็กหญิงกิ่งฟ้า แซ่ย่อง
2/10
 
9
เด็กหญิงมุกอันดา ชัยนาคิน
2/10
 
10
เด็กหญิงอรชิพร อินทร์สุทธิ์
2/10
 
11
เด็กหญิงชวิสา พัฒน์แช่ม
3/1
 
12
เด็กหญิงปิยฉัตร ทองร่วง
3/1
 
13
เด็กหญิงสโรชินี โยธกุลสิริ
3/1
 
14
เด็กหญิงสุประวีณ์ สมบัติ
3/1
 
15
เด็กหญิงชนกวนันท์ แสงอำไพ
3/2
 
16
เด็กหญิงชมพูเนกข์ กานุรักษ์
3/2
 
17
เด็กหญิงณัฏฐิณิชา อินทร์จันทร์
3/2
 
18
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์นิ่ม
3/2
 
19
เด็กหญิงพรรษกร พูลเพียบพร้อม
3/2
 
20
นางสาวมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
6/2
 
21
นางสาวปัทมา สอนประสม
6/5
 
22
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
6/5
 
23
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
6/5
 
24
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
6/9
 
25
นางสาวพิชญ์สินี​ วิวรรณ​
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี