รายชื่อสมาชิกชุมนุมยุวบรรณารักษ์ (สมัครที่ คุณครูสโรชินี)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสโรชินี ภิรอด
จำนวน 6 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
4/9
 
2
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
4/9
 
3
34966
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
4/9
 
4
32127
นางสาวอัญชิสา ทวีพรไพบูลย์
5/3
 
5
34315
นางสาวศศิธร มิตรมานะ
5/3
 
6
34317
นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
5/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี