รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
จำนวน 136 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
4/1
 
2
33212
นายกฤติน พิชัย
4/1
 
3
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
4/1
 
4
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
4/1
 
5
31991
นายกีรติ ศรีภิรมย์
4/2
 
6
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
4/2
 
7
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
4/2
 
8
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
4/2
 
9
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
4/2
 
10
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
4/2
 
11
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
4/2
 
12
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
4/2
 
13
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
4/2
 
14
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
4/3
 
15
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
4/3
 
16
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
4/3
 
17
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/3
 
18
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
4/3
 
19
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
4/3
 
20
32187
นายปฏิมากร ศรีบัวรอด
4/3
 
21
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
4/3
 
22
32228
นายธนธัช คงสีปาน
4/3
 
23
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
4/3
 
24
32240
นายสิงหา กางโหลน
4/3
 
25
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
4/3
 
26
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
4/3
 
27
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
4/3
 
28
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
4/3
 
29
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
4/3
 
30
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
4/3
 
31
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
4/3
 
32
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
4/4
 
33
32006
นายอนลัส นวลจริง
4/4
 
34
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
4/4
 
35
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
4/4
 
36
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
4/4
 
37
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
4/4
 
38
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
4/4
 
39
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
4/4
 
40
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
4/4
 
41
32179
นายเชษฐา ทองจีน
4/4
 
42
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
4/4
 
43
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
4/4
 
44
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
4/4
 
45
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
4/4
 
46
34321
นายเจษฎา พุทธชัย
4/4
 
47
34319
นายภัทรวุฒิ มะลิต้น
4/4
 
48
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
4/4
 
49
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
4/4
 
50
33213
นายวรณัฏฐ์ ขวัญแก้ว
4/5
 
51
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
4/5
 
52
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
4/5
 
53
32085
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
4/5
 
54
32088
นายทศพร กรายแก้ว
4/5
 
55
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
4/5
 
56
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
4/5
 
57
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
4/5
 
58
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
4/5
 
59
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
4/6
 
60
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
4/6
 
61
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
4/6
 
62
32230
นายธิชานนท์ ขันโธ
4/6
 
63
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
4/6
 
64
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
4/6
 
65
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
4/6
 
66
34342
นายพิชญ สวัสดี
4/6
 
67
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
4/6
 
68
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
4/6
 
69
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
4/7
 
70
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
4/7
 
71
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
4/7
 
72
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
4/7
 
73
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
4/7
 
74
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
4/7
 
75
34358
นายกิตติธัช เหมทานนท์
4/8
 
76
32048
นายพงศ์ธร มารอด
4/8
 
77
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
4/8
 
78
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
4/8
 
79
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
4/8
 
80
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
4/8
 
81
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
4/8
 
82
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
4/8
 
83
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
4/8
 
84
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
4/8
 
85
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
4/9
 
86
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
4/9
 
87
32300
นายธารณ ธิติพูล
4/9
 
88
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
4/9
 
89
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
4/9
 
90
32411
นายณภัทร คงชาตรี
4/9
 
91
34373
นายชนกันต์ ชูคง
4/9
 
92
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
4/9
 
93
32296
นายชนัต มณีชัย
4/10
 
94
32297
นายโชว์สกุล พึ่งชาติ
4/10
 
95
32333
นายพลกฤต ติกขนา
4/10
 
96
32337
นายศิรัสพล เสือพยัคฆ์
4/10
 
97
32380
นายธนกฤต เพชรแก้ว
4/10
 
98
34391
นายคมพจน์ เย็นมาก
4/10
 
99
34392
นายณัฐกิต ทองมณี
4/10
 
100
34393
นายณัฐดนัย รักษาวงศ์
4/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี