รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
จำนวน 135 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายภูริณัฐ พัฒนจร
4/1
 
2
นายจิรภัทร เกตุอำไพ
4/2
 
3
นายณัฐกิจ เรืองทอง
4/2
 
4
นายยุติวิชญ์ กองชาวนา
4/2
 
5
นายเอกณัฐ คงแก้ว
4/2
 
6
นางสาวจิดาภา ชื่นสระ
4/2
 
7
นายณัฐวุฒิ คงชล
4/3
 
8
นายนรภัทร บาททาไร
4/3
 
9
นายทรงยศ มิตรรัก
4/3
 
10
นายเปรม กลับสติ
4/3
 
11
นายยศภัทร ปิ่นนัย
4/3
 
12
นายสุรเชษฐ์ ศรีประวรรณ์
4/3
 
13
นายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
4/3
 
14
นายภชา รัตนเหมากุล
4/3
 
15
นายวรนน คาน
4/3
 
16
นายศิขวิชญ์ ขุนไชยรักษ์
4/3
 
17
นายสหรัฐ สาสุธรรม
4/3
 
18
นายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
4/3
 
19
นายชยพล ทองมี
4/3
 
20
นายดุลยวัต สนธิจิต
4/3
 
21
นายทำเงิน สุปันตี
4/3
 
22
นางสาวสุชาวดี จำปากลาย
4/3
 
23
นางสาวอาภาวรรณ อ้นสุวรรณ
4/3
 
24
นายธีทัต นาคกุล
4/4
 
25
นายภูวดล ชูเพชร
4/4
 
26
นายณัฐภูมิ ระบำดี
4/4
 
27
นายณัฐวรรธน์ เจริญพร
4/4
 
28
นายกล้า พรหมเจือ
4/4
 
29
นายนภัทร ละออสุวรรณ
4/4
 
30
นายภูชยุตม์ เพ็งหีต
4/4
 
31
นายรชต โรยรอด
4/4
 
32
นายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
4/4
 
33
นายวงศธร วงศ์วิเชียร
4/4
 
34
นายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
4/4
 
35
นายภูมิพัฒน์ กิจจ์ศิริสุนทร
4/4
 
36
นายอิทธิกร กันบังเกิด
4/4
 
37
นายชยุตม์ วัฒนะ
4/4
 
38
นายกฤษณะ โสภณ
4/4
 
39
นายวริศ ถิ่นเกาะยาว
4/4
 
40
นางสาวโศภิสรา พรหมอุบล
4/4
 
41
นายฉันทณัฏฐ์ คงผ่อง
4/5
 
42
นายเกียรติภูมิ นาคคง
4/5
 
43
นายพีระพัฒน์ สุขกำเนิด
4/5
 
44
นายเต็มพิสุทธิ์ สะอาดแก้ว
4/5
 
45
นายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
4/5
 
46
นายณัฐชนนท์ เหมาะประมาณ
4/5
 
47
นายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
4/5
 
48
นายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
4/5
 
49
นายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
4/5
 
50
นายอัครพล สอนมี
4/5
 
51
นายปณชนม์ คงธนโชคบวร
4/5
 
52
นายกฤติเดช นาทุ่งนุ้ย
4/5
 
53
นายจิรายุ นาคหลง
4/5
 
54
นายภูวภัท ขจรภัย
4/5
 
55
นายสราวุธ สุขสว่างโรจน์
4/5
 
56
นายอัฎศราวุฒ ทิพย์รัตน์
4/5
 
57
นายทวีวัฒน์ ชูสังข์
4/6
 
58
นายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
4/6
 
59
นายนพัตธร ปานณรงค์
4/6
 
60
นายปี่พาทย์ วิรชัชติกุล
4/6
 
61
นายกษิเดช หนูนิล
4/6
 
62
นายรัชชานนท์ ตรีรินทร์
4/6
 
63
นายพงศ์ภัค คริสต์รักษา
4/6
 
64
นายพิชญุตม์ ชยันฐมพันธ์
4/6
 
65
นางสาวกัญญาณัฐ บุญรักษ์
4/6
 
66
นายฐิติกร กิมเกถนอม
4/7
 
67
นายธีรภัทร์ บริสุทธิพงศากุล
4/7
 
68
นายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
4/7
 
69
นายปุณณภพ สัตยาคม
4/7
 
70
นายนิธิศ เชาวฤทธิ์
4/7
 
71
นายเกรียงไกร สถาพร
4/7
 
72
นายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
4/7
 
73
นายจิรายุ กว้องเส้ง
4/7
 
74
นายไทวกฤต อินทเอื้อ
4/7
 
75
นางสาวเจนจิรา บรรณสิทธิ์
4/7
 
76
นางสาวสุวรา เสริมษมา
4/7
 
77
นายธยศ ทับทิม
4/8
 
78
นายสุทธิชัย นามลา
4/8
 
79
นายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
4/8
 
80
นายดนุพร โต๊ะแอ
4/8
 
81
นายนวินเมธ แสงพรหมมินทร์
4/8
 
82
นายณัฐพล ทองพันธ์
4/8
 
83
นายกฤษณะ จโนพล
4/8
 
84
นายยศธพร ญาโน
4/8
 
85
นายอนุพงศ์ ไกรวงศ์
4/8
 
86
นางสาวนภสร พันธุ์ทองดี
4/8
 
87
นางสาวมินทร์ฑิรา โตพิทักษ์
4/8
 
88
นายรัฐภูมิ เศวตเวช
4/9
 
89
นายอนุภัทร ปานบำรุง
4/9
 
90
นายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
4/9
 
91
นายณฐนนท์ สาระเทพ
4/9
 
92
นายกฤศ ชนะประเสริฐ
4/9
 
93
นายกันต์กวี ภิญโญ
4/9
 
94
นายฐิรรัฐ ขวดทอง
4/10
 
95
นายชิษณุชา ปานซัง
4/10
 
96
นายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
4/10
 
97
นายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
4/10
 
98
นายรัชชานนท์ ถือแก้ว
4/10
 
99
นายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
4/10
 
100
นายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
4/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี