รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
จำนวน 135 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32722
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
4/1
 
2
32724
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
 
3
32730
นายวชิร ไพเราะ
4/1
 
4
32756
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
 
5
32757
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
 
6
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
 
7
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
 
8
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
 
9
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
4/1
 
10
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
 
11
32974
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
 
12
32943
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
 
13
35016
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
 
14
32906
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
 
15
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
 
16
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
 
17
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
 
18
32790
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
 
19
32799
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
4/3
 
20
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
 
21
32980
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
 
22
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
 
23
32989
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
 
24
35002
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
 
25
35003
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
 
26
35004
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
 
27
32867
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
 
28
35008
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
4/3
 
29
32698
นายรามเมศ รักเมือง
4/4
 
30
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
 
31
32797
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
 
32
32804
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
 
33
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
 
34
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
 
35
34987
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
 
36
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
 
37
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
 
38
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
 
39
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
 
40
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
 
41
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
 
42
34988
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
4/4
 
43
34989
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
 
44
34990
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
4/4
 
45
34991
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
 
46
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
 
47
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
 
48
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
 
49
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
 
50
32886
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
 
51
32900
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
 
52
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
 
53
32934
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
 
54
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
 
55
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
 
56
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
 
57
34972
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
 
58
34973
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
 
59
35025
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
 
60
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
 
61
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
 
62
32837
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
 
63
33023
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
 
64
33036
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
 
65
34960
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
 
66
34961
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
 
67
34965
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
 
68
35029
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
4/6
 
69
32723
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
 
70
32728
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
 
71
32729
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
 
72
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
 
73
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
 
74
32882
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
 
75
32889
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
 
76
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
 
77
32992
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
 
78
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
 
79
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
 
80
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
 
81
34955
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
 
82
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
 
83
32688
นายชนะชัย คินธร
4/8
 
84
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
 
85
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
 
86
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
 
87
32975
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
 
88
33025
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
 
89
32902
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
 
90
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
 
91
32754
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
4/9
 
92
32760
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
 
93
32691
นายธนพล อินทรวารี
4/9
 
94
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
 
95
32759
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
4/9
 
96
34926
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
 
97
34927
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
 
98
34929
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
 
99
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
 
100
32761
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
4/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี