รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 1
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกนกวรรณ จันทภาโส
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายปิยบุตร สุขเอียด
จำนวน 130 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายธนกร ใจซื่อ
4/1
 
2
นายวชิร ไพเราะ
4/1
 
3
นายณัฐภัทร สุขห่อ
4/1
 
4
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
4/1
 
5
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
4/1
 
6
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
4/1
 
7
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
4/1
 
8
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
 
9
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
4/2
 
10
นายกษิดิศ พรหมภักดี
4/2
 
11
นายวัทธิกร ศรีทอง
4/2
 
12
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
4/2
 
13
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
4/2
 
14
นายปุณยธร รัตนรัตน์
4/3
 
15
นายจักรี พรหมเมฆ
4/3
 
16
นายชยพล ณ ลำปาง
4/3
 
17
นายณภัทร หิรัญเรือง
4/3
 
18
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
4/3
 
19
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
4/3
 
20
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
4/3
 
21
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
4/3
 
22
นายพรหมพชร พันธุ
4/3
 
23
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
4/3
 
24
นายนภัสกร นพมาศ
4/3
 
25
นายศุภชัย เกิดสังข์
4/3
 
26
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
4/3
 
27
นางสาวชาลิสา ทรงหิรัญ
4/3
 
28
นายรามเมศ รักเรือง
4/4
 
29
นายศุภกร เดี่ยววานิช
4/4
 
30
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
4/4
 
31
นายธนภัทร ชูจิตร
4/4
 
32
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
4/4
 
33
นายพีรณัฐ บุตรพรม
4/4
 
34
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
4/4
 
35
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
4/4
 
36
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
4/4
 
37
นายวรัญญู จันทร์หนู
4/4
 
38
นายธีรทัต เลขะฉัน
4/4
 
39
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4/4
 
40
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
4/4
 
41
นายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
4/4
 
42
นายธนชาติ โชติช่วง
4/4
 
43
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
4/4
 
44
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
4/4
 
45
นายวรรณวยุทธ แซ่เลี้ยว
4/4
 
46
นายชนาธิป โชติสิงห์
4/5
 
47
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
4/5
 
48
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
4/5
 
49
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
4/5
 
50
นายชนวีร์ อินทชาติ
4/5
 
51
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
4/5
 
52
นายธนกร ยอดดนตรี
4/5
 
53
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
4/5
 
54
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
4/5
 
55
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
4/5
 
56
นายธนภัทร วรรณเต็ม
4/5
 
57
นายกฤตนัย ดีดวง
4/5
 
58
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
4/5
 
59
นายกามาล ศรีสะอาด
4/5
 
60
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
4/6
 
61
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
4/6
 
62
นายธัญยธรณ์ นามกร
4/6
 
63
นายณัฐชนน รอดอินทร์
4/6
 
64
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
4/6
 
65
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
4/6
 
66
นายณัฐภัทร ส่งศรี
4/6
 
67
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
4/6
 
68
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
4/6
 
69
นายชญาวุช ทองเต็ม
4/7
 
70
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
4/7
 
71
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
4/7
 
72
นายภูริภัทร สมบัติทอง
4/7
 
73
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
4/7
 
74
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
4/7
 
75
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
4/7
 
76
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
4/7
 
77
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
4/7
 
78
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
4/7
 
79
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
4/7
 
80
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
4/8
 
81
นายชนะชัย คินธร
4/8
 
82
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
4/8
 
83
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
4/8
 
84
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
4/8
 
85
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
4/8
 
86
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
4/8
 
87
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
4/8
 
88
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
4/8
 
89
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
4/9
 
90
นายธนพล อินทรวารี
4/9
 
91
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
4/9
 
92
นายชลณภัทร ทองเหี่ยง
4/9
 
93
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
4/9
 
94
นายภูมิบดี นาคสงค์
4/9
 
95
นายอนรรฆ อินทรักษ์
4/10
 
96
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
4/10
 
97
นายวิณัฐพล บำรุง
4/10
 
98
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
4/10
 
99
นายตุลธร จันทระ
4/10
 
100
นายธนโชติ พุ่มนึก
4/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี