รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
4/3
 
2
31532
นางสาวกานต์ธิดา สุวรรณ์
5/3
 
3
31541
นางสาวปวริศา นันทเกษตร
5/3
 
4
31581
นางสาวธิดามาส สละ
5/3
 
5
31592
นางสาวแพรพิไล เรืองจันทร์
5/3
 
6
33749
นางสาวนัทธมน เกิดนิล
5/3
 
7
30906
นางสาวสุภาวรรณ ปลีสมุทร
6/1
 
8
30942
นางสาวภรภัทร ภัทรศักดิ์สกุล
6/1
 
9
30976
นางสาวณัฏฐณิชา เพชรรักษ์
6/1
 
10
31019
นางสาวกาญจนา บัวเพชร
6/1
 
11
31022
นางสาวเจนจิรา บุญเหลือ
6/1
 
12
31027
นางสาวธนาภรณ์ เพชรชู
6/1
 
13
31031
นางสาวเนตรชนก ภัทรกมลภรณ์
6/1
 
14
30810
นายภาณุพงศ์ พรหมเจียม
6/3
 
15
31967
นายธีรเจต ศรศุภราช
6/3
 
16
33181
นางสาวโชติรส เพชรเจริญ
6/3
 
17
33185
นางสาวสุจิภรณ์ เกษโกศล
6/3
 
18
30964
นายภัทรพล ชุมถาวร
6/4
 
19
30891
นางสาวชุติมณฑน์ ทิพย์สุวรรณ
6/4
 
20
30908
นางสาวอัญชิสา ตันติเจริญวิวัฒน์
6/4
 
21
31020
นางสาวจันทร์กะพ้อ พิณอภิรักษ์
6/4
 
22
31040
นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว
6/4
 
23
33173
นางสาวชุติพร จารุจารีต
6/4
 
24
33175
นางสาวณิชาภัทร อำไพ
6/4
 
25
33176
นางสาวพรหมพร รำเพยพัด
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี