รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์

   อาคาร
จำนวนห้อง
Computer
Mouse
Keyboard
Monitor
Projector
Visuallizer
Amplifier
Speaker
VGA Cable
    สันติ
14
57
13
57
13
57
13
60
10
64
6
56
14
65
5
65
5
62
8
    ไมตรี
12
66
18
66
18
66
18
70
14
73
11
73
11
76
8
77
7
77
7
    ภราดร
11
46
20
50
16
46
20
49
17
66
0
66
0
64
2
66
0
65
1
    บวรศิลป์
6
24
0
24
0
24
0
24
0
23
1
24
0
24
0
24
0
24
0
    ธำรงวิทย์
29
61
34
60
35
61
34
57
38
93
2
93
2
92
3
95
0
95
0
    จิตต์ธานี
7
20
1
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
21
0
19
2
    ธำรงวิทย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    อุตสาหกรรม
2
10
0
10
0
10
0
10
0
8
2
10
0
10
0
10
0
10
0
    ทวีปราชญ์
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(...............................................................................)
ผู้ตรวจ

ข้อมูลณ วันที่ 28 กันยายน 2564