รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์

   อาคาร
จำนวนห้อง
Computer
Mouse
Keyboard
Monitor
Projector
Visuallizer
Amplifier
Speaker
VGA Cable
    สันติ
14
57
13
57
13
57
13
60
10
64
6
56
14
65
5
65
5
62
8
    ไมตรี
12
63
9
63
9
63
9
67
5
67
5
67
5
71
1
72
0
71
1
    ภราดร
11
41
14
45
10
41
14
44
11
55
0
55
0
53
2
55
0
54
1
    บวรศิลป์
6
24
0
24
0
24
0
24
0
23
1
24
0
24
0
24
0
24
0
    ธำรงวิทย์ ชั้น 1 2 3
9
5
21
5
21
5
21
5
21
26
0
26
0
26
0
26
0
26
0
    จิตต์ธานี
7
13
1
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
14
0
13
1
    ธำรงวิทย์ ชั้น 4 5 6
20
35
5
34
6
35
5
33
7
39
1
38
2
37
3
40
0
40
0
    อุตสาหกรรม
2
10
0
10
0
10
0
10
0
8
2
10
0
10
0
10
0
10
0
    อาคาร 7
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(...............................................................................)
ผู้ตรวจ

ข้อมูลณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562