รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์รายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

   อาคาร
จำนวนห้อง
Computer
Mouse
Keyboard
Monitor
Projector
Visuallizer
Amplifier
Speaker
VGA Cable
    สันติ
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ไมตรี
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ภราดร
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    บวรศิลป์
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ธำรงวิทย์
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    จิตต์ธานี
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ธำรงวิทย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    อุตสาหกรรม
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    ทวีปราชญ์
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ใช้ได้ 
เสีย 
Copyright © 2018 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี