ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
Audio Cable
นายจีระชัย เพชรชัย 
5/3
31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
-
2
Audio Cable
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล 
6/3
12 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. 2562
13 มิ.ย. 2562
3
Audio Cable
นายทักษินัย สมณะ 
6/7
12 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. 2562
4
Audio Cable
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง 
3/4
6 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562
5
Audio Cable
334
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ 
3/2
6 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562
17 มิ.ย. 2562
6
Computer
นายทศพร กรายแก้ว 
5/5
30 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี