ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
Audio Cable
นายคมพจน์ เย็นมาก 
4/10
14 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
-
2
Audio Cable
552
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง 
5/13
13 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
3
Audio Cable
6/11
นายศิริวัฒน์ เอี่ยวประดิษฐ์ 
6/11
6 พ.ย. 2561
6 พ.ย. 2561
6 พ.ย. 2561
4
Audio Cable
6/13
นายวรมน โพธิ์สำราญ 
6/13
30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561
31 ต.ค. 2561
5
Audio Cable
6/13
นายวรมน โพธิ์สำราญ 
6/13
29 ต.ค. 2561
29 ต.ค. 2561
31 ต.ค. 2561
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี