ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
Audio Cable
342
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง 
3/4
4 ก.ค. 2562
30 ก.ย. 2562
-
2
Audio Cable
342
นายปธานิน จันทร 
4/8
26 มิ.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
-
3
Audio Cable
236
นายชาญณรงค์ สุขสกุล 
5/1
4 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
4
Microphone
5410
นายสรณ์บุญยกร พริกแก้ว 
5/5
28 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
5
สาย VGA
333
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง 
4/8
25 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
6
Audio Cable
333
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง 
4/8
25 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี