ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
สาย VGA
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ 
2/3
23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562
-
2
Audio Cable
นายดรัณภพ สมุทรเก่า 
5/4
22 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
-
3
Audio Cable
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง 
4/6
22 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
4
Audio Cable
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง 
4/6
21 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
5
Audio Cable
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ 
2/3
16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี