รายงานสรุปข้อมูลครู

วิทยฐานะ
วิทยฐานะ
จำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ(ค.ศ. 5)
-
1
50
55
27
10
รวม
106