ข้อมูลวิทยฐานะ

วิทยฐานะ
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
  วิชาเอก
ผลงานวิชาการ
วันที่แต่งตั้ง
1
 นางสมร เผือกเดช
ค.ศ. 3
 
2
 นายไพศาล ชนีมาส
ค.ศ. 3
 
3
 นายประหยัด ไทยเสน
ค.ศ. 3
 
4
 นางอรนุตร บัวหยู่
ค.ศ. 3
 
5
 นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ค.ศ. 3
 บริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24 ต.ค. 62
6
 นางลมัย สังขนิตย์
ค.ศ. 3
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จิตวิทยาและการแนะแนว
1 ส.ค. 54
7
 นางสาวอรอรุณ มีเพียร
ค.ศ. 2
 บรรณารักษ์
8
 นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ค.ศ. 3
 ครุศาสตร์เทคโนโลยี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค สำหรับนักเรียน ม.๑
30 มี.ค. 52
9
 นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ค.ศ. 3
 การวัดผลการศึกษา
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส ๐๓๒ การปกครองท้องถิ่นของไทยด้วยวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินตามสภาพจริง
1 พ.ย. 48
10
 นางมยุรี แสงสุวรรณ
ค.ศ. 3
 ครุศาสตร์เทคโนโลยี
รายงานการสัมมนาชุดการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป เรื่อง ธุรกิจใน ๒๕๕๕
9 มิ.ย. 55
11
 นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ค.ศ. 3
 การบริหารทั่วไป
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเรื่องพระพุทธศาสนา
27 ก.พ. 58
12
 นางนุสรา ช่างคิด
ค.ศ. 2
 
13
 นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ค.ศ. 3
 ภาษาอังกฤษ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
14 ม.ค. 50
14
 นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ค.ศ. 1
 การเงินและบัญชี
28 เม.ย. 59
15
 นายธนากรณ์ ยีสมัน
ครูผู้ช่วย
 
16
 นายสรัช พูลสมบัติ
ค.ศ. 2
 จิตวิทยาและการแนะแนว
-
5 มิ.ย. 63
17
 นายธนกฤต แก้วทอง
ค.ศ. 2
 วิทยาศาสตร์-เคมี
2 ก.ค. 61
18
 นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
ค.ศ. 2
 
19
 นางสุรัสวดี นิลกิจ
ค.ศ. 3
 ชีววิทยา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การรักษาดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว30242 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4 ก.ค. 61
20
 นายธีรเดช สกุลอ่อน
ค.ศ. 2
 
21
 นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
ค.ศ. 2
 
22
 นางเกสร ช่วยนุกูล
ค.ศ. 3
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องหินและแร่สำหรับนักเรียน ชั้น ม.๒
1 เม.ย. 55
23
 นางถนอม ชูเมือง
ค.ศ. 2
 
24
 นางปราณี บุญศรี
ค.ศ. 3
 ฟิสิกส์
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ๔ ขั้น เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
26 ธ.ค. 56
25
 นางสลับศรี เจริญเวช
ค.ศ. 3
 Science Education
การใช้ Social Network ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
1 ต.ค. 50
26
 นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
ค.ศ. 3
 
27
 นางสาววรางคณา หวานจิตต์
ค.ศ. 3
 เคมี
การพัฒนาผู้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ วิชา เคมีเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
26 มิ.ย. 61
28
 นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
ค.ศ. 2
 
29
 นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ค.ศ. 3
 ฟิสิกส์
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5ขั้น เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9 ส.ค. 61
30
 นางชมัยพร จันทศรี
ค.ศ. 2
 เคมีศึกษา
2 ก.ค. 61
31
 นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
ค.ศ. 3
 เคมี
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบเป็นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
11 ธ.ค. 51
32
 นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
ค.ศ. 3
 ชีววิทยา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น รายวิชาชีววิทยา 3 (ว30243) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ก.ค. 62
33
 นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
ค.ศ. 2
 
34
 นางธิยา ภักดี
ค.ศ. 3
 เคมี
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาเคมี 4 ว30224 หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
31 ต.ค. 60
35
 นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
ค.ศ. 2
 
36
 นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ค.ศ. 2
 
37
 นายสะอารอนิง ดาโอะ
ค.ศ. 2
 
38
 นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
ค.ศ. 1
 
39
 นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
ค.ศ. 1
 
40
 นางสาวปานตา สุระกำแหง
ค.ศ. 1
 
41
 นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
ค.ศ. 3
 
42
 นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
ค.ศ. 2
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
10 ต.ค. 57
43
 นายอัยยุบ หลีเส็น
ครูผู้ช่วย
 
44
 นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
ครูผู้ช่วย
 
45
 นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ค.ศ. 3
 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบจัดการบทเรียน วิชา ง ๔๓๐๒๑ ชั้น ม.๖
25 มี.ค. 51
46
 นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
ค.ศ. 3
 ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บริหารธุรกิจ ป.โท ศษม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
รายงานการพัฒนา E-Book ประกอบการเรียนรู้วิชา ง ๒๒๒๐๒ ตารางทำงาน ชั้น ม.๒
21 มี.ค. 55
47
 นางธนิดา บางรักษ์
ค.ศ. 2
 
48
 นายสายชล สุขศรี
ค.ศ. 2
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 มิ.ย. 62
49
 นางนิธิมา จันทรโชตะ
ค.ศ. 1
 คอมพิวเตอร์
1 พ.ค. 58
50
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
ค.ศ. 2
 
17 มิ.ย. 62
51
 นางปุณยนุช หาญธนานนท์
ค.ศ. 1
 
52
 นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
ค.ศ. 2
 
53
 นางสุจิตตรา คงจร
ค.ศ. 2
 
54
 นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
ค.ศ. 3
 
ผ่านการประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารการจัดการ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21
55
 นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
ค.ศ. 3
 ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชั่น
29 ก.ค. 53
56
 นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
ค.ศ. 2
 
57
 นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ค.ศ. 1
 ภาษาจีน
-
12 มี.ค. 61
58
 นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
ค.ศ. 2
 
59
 นางจิระพงศ์ คงรักษ์
ค.ศ. 2
 
60
 นายสมบัติ ระมัด
ค.ศ. 3
 ภาษาอังกฤษ
รายงานการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจด้วยวิธี B-SLIM Model วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
23 ก.พ. 61
61
 นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
ค.ศ. 4
 
62
 นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ค.ศ. 3
 ภาษาอังกฤษ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนที่เน้นอรรถกระบวนการ (The Process - Genre Approach) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 ธ.ค. 61
63
 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
ค.ศ. 2
 
64
 นางกันยพร ณ อุบล
ค.ศ. 3
 
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
65
 นางมัสลิน มรรคสินธุ์
ค.ศ. 1
 
66
 นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
ค.ศ. 3
 
67
 นางสุธิดา สาระเทพ
ค.ศ. 2
 
68
 นางสาวศศิ แก้วไทย
ค.ศ. 1
 
69
 นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
ค.ศ. 1
 
70
 นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
ค.ศ. 1
 ภาษาจีน
30 พ.ย. 60
71
 นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
ค.ศ. 1
 
72
 นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
ครูผู้ช่วย
 
73
 นายวีรยศ เอกรัตน์
ค.ศ. 2
 
74
 นางอธิตา มีสิทธิ์
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
75
 นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD
76
 นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
ค.ศ. 2
 
77
 นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
ค.ศ. 3
 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ป.โท คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ระดับ ม.๑
1 ต.ค. 54
78
 นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
ค.ศ. 2
 
79
 นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
การพัฒนาการสอนคณิตฯ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ชั้น ม.๕
11 ธ.ค. 51
80
 นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
ค.ศ. 3
 
81
 นางวนิดา คงอุดหนุน
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
82
 นายวรวัต หนีละ
ค.ศ. 2
 
83
 นางปิยะนาถ คามิ
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค K-W-D-L เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
26 มิ.ย. 61
84
 นางชญาภา บุญล้ำ
ค.ศ. 3
 คณิตศาสตร์
85
 นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
ค.ศ. 2
 
86
 นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
ค.ศ. 1
 
87
 นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
ค.ศ. 2
 
88
 นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
ค.ศ. 1
 คณิตศาสตร์
30 พ.ค. 61
89
 นางพิมผกา จันทร์คง
ค.ศ. 2
 คณิตศาสตร์
ผลของการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์างการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25 มิ.ย. 56
90
 นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
ค.ศ. 2
 
91
 นายปิยบุตร สุขเอียด
ค.ศ. 1
 
92
 นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
ค.ศ. 1
 
93
 นางกาญจนา ปลอดจินดา
ค.ศ. 2
 
94
 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
ค.ศ. 1
 
95
 นางสาวธัญวลัย อติชาติ
ค.ศ. 2
 
96
 นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
ค.ศ. 2
 
97
 นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
ค.ศ. 3
 ภาษาไทย
ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวรรณคดีวิจักษ์ “วรรณคดีหรรษา PISA พาสนุก” เพื่อยกระดับทางการเรียนวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
98
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
ค.ศ. 2
 
99
 นางสุวลี ประเสริฐ
ค.ศ. 2
 
100
 นางอภิรักษ์ ลบถม
ค.ศ. 3
 อาหารและโภชนาการ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
18 พ.ค. 55
101
 นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
ค.ศ. 3
 
102
 นางกนกวรรณ จันทภาโส
ค.ศ. 2
 
103
 นางภัทรพร ช่วยชนะ
ค.ศ. 3
 
104
 นางมนพร เหมทานนท์
ค.ศ. 2
 
105
 นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
ค.ศ. 1
 ภาษาไทย
25 ต.ค. 61
106
 นายมนตรี แก้วโสภาค
ค.ศ. 2
 
107
 นางคนองนิจ มากขุนทด
ค.ศ. 3
 
108
 นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
ค.ศ. 1
 
109
 นายสิรภพ ใสสะอาด
ครูผู้ช่วย
 ภาษาไทย
1 ต.ค. 63
110
 นายอภิชาติ อุปการ
ค.ศ. 2
 
111
 นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
ค.ศ. 3
 
112
 นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
ค.ศ. 2
 
113
 นางธิดาพร ประศาสน์กุล
ค.ศ. 2
 สังคมศึกษา
1 พ.ค. 49
114
 นางวรรณา นุ่นชูผล
ค.ศ. 2
 
115
 นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
ค.ศ. 3
 สังคมศึกษา
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิก โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
116
 นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
ค.ศ. 2
 สังคมศึกษา
7 ต.ค. 60
117
 นางอาลิษา ขุนพลช่วย
ค.ศ. 1
 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
29 ธ.ค. 61
118
 นางสาวสุนิษา ทองเพณี
ค.ศ. 1
 สังคมศึกษา
29 ธ.ค. 61
119
 นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
ค.ศ. 2
 
120
 นางสาวภัทรา คำดา
ค.ศ. 2
 สังคมศึกษา
10 พ.ย. 60
121
 นายอุดร แก้ววิรัตน์
ครูผู้ช่วย
 
122
 นายชาตรี ชูโลก
ค.ศ. 2
 
123
 นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
ค.ศ. 1
 
124
 นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
ค.ศ. 3
 ศิลปศึกษา
เอกสารประกอบการสอนศิลปะ เรื่อง ลีลาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ วิชาศิลปะ ศ33103 พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
3 ธ.ค. 61
125
 นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
ค.ศ. 3
 บริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องซออู้ สำหรับนักเรียน ม.๑
18 ก.พ. 53
126
 นายกัญกฤษเขม แดนที่
ค.ศ. 2
 นาฏศิลป์ไทย
19 ธ.ค. 62
127
 นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
ค.ศ. 1
 ศิลปกรรม
128
 นางสาววาสนา ศรีราชยา
ครูผู้ช่วย
 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
3 เม.ย. 60
129
 นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
ค.ศ. 2
 
130
 นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
ครูผู้ช่วย
 
131
 นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
ครูผู้ช่วย
 ดนตรีไทย
2 พ.ย. 63
132
 นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
ค.ศ. 3
 พลศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ม.๕
21 มิ.ย. 55
133
 นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
ค.ศ. 2
 
134
 นายมานะ พัดเคี่ยม
ค.ศ. 2
 
135
 นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
ค.ศ. 1
 
136
 นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
ค.ศ. 1
 
137
 นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
ค.ศ. 3
 
138
 นางสาวณิชกุล ปลวัชร
ค.ศ. 1
 
139
 นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
ค.ศ. 3
 เทคโนโลยีทางการศึกษา
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการใช้ไฟฟ้าในบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
19 มิ.ย. 60
140
 นายเชาว์ ชัยณรงค์
ค.ศ. 2
 
141
 นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
ค.ศ. 1
 คหกรรมศาสตร์
4 ธ.ค. 61
142
 นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
ครูผู้ช่วย
 คหกรรม
8 ต.ค. 62
143
 นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
ค.ศ. 2
 
ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  วิทยฐานะ
วิชาเอก
ผลงานวิชาการ
วันที่แต่งตั้ง